Anna Rastawicka

Anna Rastawicka

Propagatorka nauczania Prymasa Tysiąclecia, przez lata należąca do grona osób z jego najbliższego otoczenia. Całe nauczanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego przeniknięte jest troską o człowieka, przekonaniem o jego wielkiej godności i pochodzeniu od samego Boga – pisała Anna Rastawicka o jednym z najwybitniejszych Polaków XX wieku.

Urodziła się 9 czerwca 1944 roku w Warszawie.

W latach 1969–1981, pracując w Sekretariacie Prymasa Polski, była świadkiem heroicznego życia Sługi Bożego, jednego z ojców polskiej wolności, który w latach komunistycznego zniewolenia podtrzymywał ducha narodu. Zajmowała się redakcją przemówień kard. Stefana Wyszyńskiego, a bezpośrednia styczność z wielkim Polakiem ukształtowała ją na przyszłość. Idea służby Polsce i narodowi, której wierny był prymas Wyszyński, była jej zawsze bliska.

Od 1981 roku, pracując w Instytucie Prymasowskim, Anna Rastawicka działa na rzecz utrwalenia duchowego dziedzictwa, nauczania i zachowania pamięci o kard. Stefanie Wyszyńskim. Prowadzi do tego m.in. upowszechnianie jego spuścizny kaznodziejskiej, realizowane poprzez działalność wydawniczą.

Wśród prac opublikowanych przez Instytut Prymasowski, m.in. dzięki pracy redakcyjnej Anny Rastawickiej, szczególne miejsce zajmuje wielotomowe wydawnictwo „Dzieła zebrane” kard. Wyszyńskie-go. Innym unikatowym świadectwem niestrudzonej działalności prymasa są jego osobiste zapiski z lat 1948–1981, publikowane w przewidzianej na 27 tomów edycji „Pro memoria”. Jest to wspólne przedsięwzięcie edytorskie Archidiecezji Warszawskiej, Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Instytutu Pamięci Narodowej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Anna Rastawicka to także autorka licznych artykułów na temat życia i nauczania Prymasa Tysiąclecia, m.in. na łamach „Niedzieli”, „Przewodnika Katolickiego” i „Naszego Dziennika”. Wiedzę o zasługach wybitnego Polaka krzewi nie tylko wśród czytelników gazet, ale również na spotkaniach w szkołach, parafiach czy uczelniach wyższych. Współpracuje jako konsultant merytoryczny z Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestniczy w pracach fundacji Golgota Wschodu.

Anna Rastawicka była świadkiem przyjaźni kard. Wyszyńskiego z Janem Pawłem II, którego miała okazję poznać jeszcze przed wyborem na papieża. Współpracowała także z ks. prałatem Zdzisławem Peszkowskim, innym serdecznym przyjacielem kard. Stefana Wyszyńskiego, ocalonym jeńcem z Kozielska, obrońcą prawdy o Katyniu.