Jak przygotować się do zawarcia sakramentu małżeństwa żyjąc i pracując w Wielkiej Brytanii?

Poniższe wyjaśnienia dotyczą Polaków, którzy:

 • Należą do Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii (polskie parafie na Wyspach są parafiami personalnymi dlatego wierni muszą złożyć deklarację, w której wyrażają wolę włączenia się w życie lokalnego Kościoła polskiego)
 • Pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński
 • Mieszkają w Anglii dłużej niż 6 miesięcy
 • Polacy przebywający w Anglii krócej niż 6 miesięcy załatwiają wszelkie formalności w Polsce w parafii ślubu.

Polacy uczęszczający do kościołów angielskich muszą skontaktować się ze swoim proboszczem, który wyjaśni im procedury obowiązujące w angielskim Kościele katolickim.

Narzeczeni, którzy mieszkają w Anglii ponad 6 miesięcy, należą do parafii Polskiej Misji Katolickiej i pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni skontaktować się ze swoim duszpasterzem ok. 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu w celu rozpoczęcia procedur.

Wyjątek stanowią osoby, które uprzednio zawarły jakikolwiek związek małżeński, nawet jeżeli został on rozwiązany i osoby te mogą zawrzeć powtórne małżeństwo lub już je zawarły z obecnym narzeczonym / obecną narzeczoną.
W takim przypadku nie wolno ustalać daty ślubu przed skontaktowaniem się z biurem Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Trzeba bowiem ustalić, czy dana osoba jest stanu wolnego do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Dotyczy to przede wszystkim niekatolików, którzy w przeszłości zawarli jakikolwiek ślub, który uważany jest za rozwiązany w świetle prawa cywilnego. W większości takich przypadków potrzebne jest bowiem orzeczenie stanu wolnego tej osoby przez katolicki Trybunał Diecezjalny, a proces ten zajmuje z reguły od 12 do 18 miesięcy.

Wyjątek stanowią także narzeczeni katolicy, których sakramentalne małżeństwo zostało przez Trybunał II instancji uznane jako zawarte nieważnie, a w decyzji Trybunału zawarta jest klauzula warunkowa. Osoby takie powinny jak najszybciej skontaktować się z biurem Polskiej Misji Katolickiej.

W przypadku katolików, którzy zawarli w przeszłości związek cywilny zakończony rozwodem, należy przedstawić metrykę ślubu, prawomocny wyrok sądu, a w czasie spotkania z duszpasterzem wypełnić Prośbę o uznanie stanu wolnego podając wszystkie adresy, pod którymi dana osoba mieszkała w trakcie trwania małżeństwa.

Dokumenty, które należy skompletować i zabrać ze sobą na spotkanie z duszpasterzem:

 • Dokument tożsamości /paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy/
 • Metrykę chrztu z zaznaczeniem, że jest ona do ślubu kościelnego /data wydania metryki nie może być starsza niż 6 miesięcy od planowanej daty ślubu/; należy również zwrócić uwagę, czy na metryce jest adnotacja o bierzmowaniu i o braku przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, a dane osobowe są zgodne z tymi w dokumencie tożsamości; w przypadku różnicy imion lub nazwisk konieczny jest dokument potwierdzający zmianę. Jeśli w metryce chrztu nie ma adnotacji o przyjętym Sakramencie bierzmowania, trzeba postarać się o zaświadczenie z parafii, w której Sakrament ten był przyjęty.
  UWAGA: okres 6-o miesięcznej ważności metryki chrztu, adnotacje o bierzmowaniu i braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w metryce chrztu nie obowiązują osób ochrzczonych w innych Kościołach chrześcijańskich (niekatolickich), które przedstawiają metrykę chrztu wydaną przez te Kościoły.
 • Zaświadczenie o kurskie przedmałżeńskim. Kurs można odbyć w jakiejkolwiek parafii w Anglii lub w Polsce. Kurs można odbyć zarówno w parafiach polskich, jak i tych prowadzonych przez diecezje angielskie (zalecane jest to w wypadkach, gdy jedna ze stron nie zna języka). Ukończenie kursu małżeńskiego jest w zasadzie obowiązkowe tylko dla katolików. Zachęca się jednak, by w miarę możliwości narzeczeni niekatolicy uczestniczyli w tych kursach, by mogli poznać, chociaż w zarysie, istotę sakramentalnego małżeństwa. Dane o kursach małżeńskich można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej, a w przypadku diecezji angielskich kontaktując się z odpowiednimi kuriami diecezjalnymi.
 • Dokładny adres parafii ślubu z kodem pocztowym i diecezją, do której ta parafia należy; jeśli kościół ślubu nie jest kościołem parafialnym, to trzeba podać dane kościoła ślubu oraz parafii, na terenie której ten kościół się znajduje.
 • Zaświadczenie o zgonie współmałżonka jeżeli jedna ze stron jest wdową / wdowcem.

W czasie spotkania z duszpasterzem zostanie spisany Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych

Oprócz Protokołu Kanonicznego Badania Narzeczonych czasem trzeba będzie wypełnić dodatkowe dokumenty:

 • Wszyscy narzeczeni z wyjątkiem Polaków katolików otrzymają od duszpasterza Statutory Declaration. Jest to forma przysięgi którą trzeba złożyć przed Commissioner for Oath o swoim stanie cywilnym. W Deklaracji podaje się wszelkie małżeństwa zawarte wcześniej, także te zawarte z narzeczonym / narzeczoną. Statutory Declaration traktowana jest w Wielkiej Brytanii jako dokument legalny i zatajenie jakichkolwiek małżeństw jest traktowane jako przestępstwo.
 • Commissioner for Oath można znaleźć w większości Firm Prawniczych; często duszpasterze skierują do najbliższego biura. By podpisać Deklarację trzeba okazać dokument tożsamości a koszt nie powinien przekroczyć £10.00.
 • W przypadku, gdy narzeczeni katolicy zawarli już ślub cywilny, a teraz chcą uważnić go sakramentalnie, należy wypełnić Prośbę o Konwalidację.

            UWAGA: Kościół katolicki w Anglii wymaga, by upłynęło 6 miesięcy pomiędzy ślubem cywilnym i kościelnym. Wymóg ten nie obowiązuje w Polsce.

 • Gdy jedna ze stron jest ochrzczona w Kościele chrześcijańskim niekatolickim, który to chrzest jest uznawany przez Kościół katolicki (bo nie wszystkie są), trzeba dodatkowo wypełnić Prośbę o zezwolenie na małżeństwo mieszane.
 • W przypadku, gdy jedna ze stron jest osobą nieochrzczoną lub jej chrzest nie jest uznany za ważny przez Kościół katolicki, trzeba wypełnić Prośbę o dyspensę od różnicy religii lub innych przeszkód zrywających. Obecność takich przeszkód może stwierdzić duszpasterz w czasie rozmowy kanonicznej.
 • Od strony niekatolickiej wymaga się, aby złożyła spisane własnoręcznie w obecności duszpasterza Oświadczenie stwierdzające, że nie będzie stronie katolickiej przeszkadzać w praktykowaniu jej wiary, a wszystkie dzieci z tego związku będą ochrzczone w Kościele katolickim i po katolicku wychowane.
 • Od strony niekatolickiej (nie Polaków), które od osiągnięcia wieku dojrzałego mieszkają w Wielkiej Brytanii, a które pragną zawrzeć ślub konkordatowy w Polsce, wymaga się dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego (Register Office) dal dodatkowego potwierdzenia stanu wolnego do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Oryginał trzeba zabrać ze sobą do Polski.
 • Od strony niekatolickiej, która część swojego dorosłego życia spędziła poza granicami Wielkiej Brytanii, oprócz dokumentu z brytyjskiego Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzającego stan danej osoby, wymagane jest także zaświadczenie o stanie wolnym wystawione przez Urzędy wszystkich krajów, w których ta osoba mieszkała wcześniej.
W przypadku ślubów konkordatowych zawieranych w Polsce odpowiedzialność za załatwienie wszelkich formalności w polskim Urzędzie Stanu Cywilnego ponoszą narzeczeni. Informacje o wymogach państwowych związanych z zawarciem małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce można uzyskać na stronie internetowej Konsulatu Polskiego w Londynie lub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce.

W przypadku gdy ślub konkordatowy zawierany jest w polskiej parafii w Anglii trzeba dodatkowo:

 • Dostarczyć do parafii ślubu wszystkie kopie tzw. Certificate wydanego przez lokalny Register Office.
 • Gdy jedna ze stron podlega kontroli imigracyjnej, tzn. nie jest obywatelem brytyjskim ani obywatelem Unii Europejskiej i nie posiada prawa stałego pobytu w Wielkiej Brytanii, należy z Home Office uzyskać zgodę na zawarcie tego małżeństwa.

Po złożeniu dokumentów małżeńskich w parafii przekazywane są one do biura Polskiej Misji Katolickiej. Tu wszystkie dokumenty są sprawdzane, wszelkie dyspensy i pozwolenia udzielane, a następnie dokumenty przesyłane są do odpowiedniej Kurii w kraju ślubu. Dokumentacja przesyłana jest specjalną pocztą poleconą, a każda przesyłka ma swój numer rejestracyjny.

Sprawy małżeńskie załatwiane są ściśle według daty ślubu i wysyłane do Kurii nie krócej niż sześć tygodni przed datą ślubu. Dokumenty docierają do Kurii z reguły po 2 – 4 dniach. Każda Kuria otrzymuje dokumenty małżeńskie z całego świata i także załatwia sprawy według daty ślubu, a następnie przesyła je do parafii, w której ślub się odbędzie.

Duszpasterz, który będzie asystował przy małżeństwie powinien sprawdzić odpowiednio wcześnie, czy dokumenty ślubu dotarły do Kurii. W przypadku ich zaginięcia możliwe jest bowiem przesłanie kopii całej dokumentacji.